سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

لیست قیمت گوشی ها 1400/07/12

اقساط کالای در قالب چند وام به ازای هر 10 میلیون 1 وام لحاظ می شود.

طرح این اقلام به صورت 6 ماهه می باشد، که شما می توانید با سپرده گذاری آن را 12 ماهه تقسیط کنید.

قیمتها به ریال

نام و مدل رنگ تاریخ مبلغ نقد مبلغ وام مبلغ وام
Z FOLD 2   برنز م 1400/07/12      408,720,000        437,330,400                        –
S21 ULTRA 5g 256g   سیلور 1400/07/12      286,000,000        306,020,000                        –
S21 ULTRA 5g 256g   م 1400/07/12      290,160,000        310,471,200                        –
s21 128 g   بنفش 1400/07/12      200,720,000        214,770,400                        –
s20 FE 128 5g   س سبز ص 1400/07/12      146,536,000        156,793,520                        –
s20 FE 128 5g   م 1400/07/12      150,280,000        160,799,600                        –
s20 FE 128 4g   س ا مشکی 1400/07/12      120,120,000        128,528,400                        –
A72 256g   آ ب س 1400/07/12      123,032,000        131,644,240                        –
A72 256g   م 1400/07/12      123,344,000        131,978,080                        –
A72 128g   س 1400/07/12      113,152,000        121,072,640                        –
A72 128g   م 1400/07/12      113,568,000        121,517,760                        –
A52 s 256 G 5g   س 1400/07/12      123,760,000        132,423,200                        –
A52 s 256 G 5g   م 1400/07/12      125,528,000        134,314,960                        –
A52 s 128 G 5g   س 1400/07/12      117,520,000        125,746,400                        –
A52 s 128 G 5g   م 1400/07/12      119,600,000        127,972,000                        –
A52 256G   س 1400/07/12      108,160,000        115,731,200                        –
A52 256G   م 1400/07/12      108,368,000        115,953,760                        –
A71   آ 1400/07/12      100,880,000        107,941,600                        –
A71   م 1400/07/12      101,920,000        109,054,400                        –
A52 RAM8 128G   آ 1400/07/12         98,592,000        105,493,440                        –
A52 RAM8 128G   م 1400/07/12         99,112,000        106,049,840                        –
A51 Ram8 256G   سیلور 1400/07/12         86,632,000          92,696,240                        –
A51 Ram8 256G   آ 1400/07/12         87,672,000          93,809,040                        –
A51 Ram8 256G   م 1400/07/12         90,272,000          96,591,040                        –
A51   آ س رز 1400/07/12         80,600,000          86,242,000                        –
A51   م 1400/07/12         82,680,000          88,467,600                        –
A51 128G Ram8   آ س 1400/07/12         83,200,000          89,024,000                        –
A51 128G Ram8   م 1400/07/12         84,240,000          90,136,800                        –
A 32 5G RAM8 128   س آ 1400/07/12         78,832,000          84,350,240                        –
A 32 5G RAM8 128   م 1400/07/12         79,508,000          85,073,560                        –
A32 5G 128 RAM6   س 1400/07/12         74,880,000          80,121,600                        –
A32 5G 128 RAM6   م 1400/07/12         75,712,000          81,011,840                        –
A 32 4G RAM8 128   س آ 1400/07/12         73,632,000          78,786,240                        –
A 32 4G RAM8 128   م 1400/07/12         75,816,000          81,123,120                        –
A32 4g ram6 128   آ صورتی 1400/07/12         72,176,000          77,228,320                        –
A32 4g ram6 128   س 1400/07/12         73,216,000          78,341,120                        –
A32 4g ram6 128   م 1400/07/12         73,736,000          78,897,520                        –
A31 ram4   آ 1400/07/12         60,632,000                              –     66,088,880
A31 ram4   م 1400/07/12         61,672,000                              –     67,222,480
A31 ram6   م 1400/07/12         65,520,000          70,106,400                        –
A22 128g ram6   آ 1400/07/12         55,432,000                              –     60,420,880
A22 128g ram6   م 1400/07/12         56,056,000                              –     61,101,040
A22 128g   صورتی 1400/07/12         52,416,000                              –     57,133,440
A22 128g   م س 1400/07/12         52,624,000                              –     57,360,160
A22 64g   بنفش 1400/07/12         49,348,000                              –     53,789,320
A22 64g   م س 1400/07/12         49,764,000                              –     54,242,760
A22 64g 5g   س ب 1400/07/12         53,248,000                              –     58,040,320
A22 64g 5g   م 1400/07/12         53,456,000                              –     58,267,040
A21 s 128g   آ س 1400/07/12         55,224,000                              –     60,194,160
A21 s 128g   م 1400/07/12         55,848,000                              –     60,874,320
64 A21 s   س آ 1400/07/12         52,624,000                              –     57,360,160
64 A21 s   م 1400/07/12         53,248,000                              –     58,040,320
A12 128G   آ ق س 1400/07/12         45,136,000                              –     49,198,240
A12 128G   م 1400/07/12         46,176,000                              –     50,331,840
A12 64G   آ س 1400/07/12         42,224,000                              –     46,024,160
A12 64G   م 1400/07/12         42,432,000                              –     46,250,880
A11 RAM2   س آ 1400/07/12         38,896,000                              –     42,396,640
A11 RAM2   م 1400/07/12         39,416,000                              –     42,963,440
A03 s 32g   م آ س 1400/07/12         37,648,000                              –     41,036,320
A03 s 64g   م آ س 1400/07/12         41,496,000                              –     45,230,640
A022 64 G   آ م 1400/07/12         35,256,000                              –     38,429,040
A022 64 G   م 1400/07/12         35,568,000                              –     38,769,120
A022 32 G   آ س 1400/07/12         32,760,000                              –     35,708,400
A022 32 G   م 1400/07/12         33,176,000                              –     36,161,840
64g A02s   ق 1400/07/12         39,312,000                              –     42,850,080
64g A02s   م آ 1400/07/12         39,728,000                              –     43,303,520
32g A02s   م 1400/07/12         36,816,000                              –     40,129,440
32g A02s   ق آ 1400/07/12         37,232,000                              –     40,582,880
M 62 256   آ م 1400/07/12      115,440,000        123,520,800                        –
M51 RAM8   م آ 1400/07/12         98,800,000        105,716,000                        –
M51 RAM6   م آ 1400/07/12         87,256,000          93,363,920                        –
M 32 RAM6   س م آ 1400/07/12         66,768,000          71,441,760                        –
M 32 RAM8   آ س 1400/07/12         67,912,000          72,665,840                        –
M 32 RAM8   م 1400/07/12         68,536,000          73,333,520                        –
M 31   آ 1400/07/12         61,464,000                              –     66,995,760
M 31   مشکی 1400/07/12         61,776,000                              –     67,335,840
M 31 s   آ س 1400/07/12         69,368,000          74,223,760                        –
M 31 s   م 1400/07/12         69,784,000          74,668,880                        –
M 12 128g   ق آ س 1400/07/12         44,824,000                              –     48,858,160
M 12 128g   سبز 1400/07/12         45,344,000                              –     49,424,960
M 12 64g   س آ 1400/07/12         42,120,000                              –     45,910,800
M 12 64g   م 1400/07/12         42,328,000                              –     46,137,520
M 12 32g   آ س 1400/07/12         38,376,000                              –     41,829,840
M 12 32g   م 1400/07/12         38,688,000                              –     42,169,920
M11   صورتی آ 1400/07/12         37,440,000                              –     40,809,600
M11   م 1400/07/12         38,272,000                              –     41,716,480
M 022   م آ س 1400/07/12         29,016,000                              –     31,627,440
M 21 64g   آ س 1400/07/12         50,544,000                              –     55,092,960
M 21 64g   م 1400/07/12         50,856,000                              –     55,433,040
S6   م 1400/07/12         45,136,000                              –     49,198,240
Mi 10 T PRO 256g   م آ س سیلور 1400/07/12      157,040,000        168,032,800                        –
MI11 256G 5g   م 1400/07/12      197,496,000        211,320,720                        –
Mi 10 T PRO 128g   م آ س سیلور 1400/07/12      146,640,000        156,904,800                        –
POCO F3 RAM6 128G   آ س 1400/07/12         86,320,000          92,362,400                        –
POCO F3 RAM6 128G   م 1400/07/12         86,840,000          92,918,800                        –
NOT 10 PRO MAX ram 8 128g   برنز آ 1400/07/12         85,072,000          91,027,040                        –
NOT 10 PRO MAX ram 8 128g   م 1400/07/12         85,488,000          91,472,160                        –
NOT 10 PRO 128 RAM 8   برنز 1400/07/12         89,024,000          95,255,680                        –
NOT 10 PRO 128 RAM 8   م 1400/07/12         89,232,000          95,478,240                        –
NOT 10 PRO ram 6 128g   آ 1400/07/12         80,392,000          86,019,440                        –
NOT 10 PRO ram 6 128g   م 1400/07/12         80,548,000          86,186,360                        –
NOT 10 PRO ram 6 64g   آ 1400/07/12         74,568,000          79,787,760                        –
NOT 10 5g ram8 128g   م 1400/07/12         72,072,000          77,117,040                        –
MI 10T LITE 128g   م آ 1400/07/12         70,616,000          75,559,120                        –
MI 10T LITE 64g   آ 1400/07/12         68,640,000          73,444,800                        –
X3 PRO 256   برنز 1400/07/12         71,552,000          76,560,640                        –
X3 PRO 256   آ 1400/07/12         71,656,000          76,671,920                        –
X3 PRO 256   م 1400/07/12         71,968,000          77,005,760                        –
X3 PRO 128   آ برنز 1400/07/12         63,024,000          67,435,680                        –
X3 PRO 128   م 1400/07/12         63,856,000          68,325,920                        –
X3 64g ram6   م 1400/07/12         57,200,000                              –     62,348,000
NOT 9S 128G   م آ س 1400/07/12         62,088,000                              –     67,675,920
M3 pro 64g   آ 1400/07/12         50,128,000                              –     54,639,520
M3 pro 64g   م 1400/07/12         50,544,000                              –     55,092,960
m3 128G   زرد آ 1400/07/12         48,776,000                              –     53,165,840
m3 128G   م 1400/07/12         49,296,000                              –     53,732,640
m3 64G   زرد 1400/07/12         46,072,000                              –     50,218,480
m3 64G   م 1400/07/12         46,800,000                              –     51,012,000
NOT 9T 64 5g   بنفش 1400/07/12         48,776,000                              –     53,165,840
NOT 9T 64 5g   م 1400/07/12         49,192,000                              –     53,619,280
Not 8 64g 2021   آ م 1400/07/12         44,824,000                              –     48,858,160
Redmi 9 T 128 ram4   م 1400/07/12         47,164,000                              –     51,408,760
Redmi 9 T 64 ram4   نارنجی 1400/07/12         44,720,000                              –     48,744,800
Redmi 9 T 64 ram4   م آ 1400/07/12         44,928,000                              –     48,971,520
REDMI 9c 64   آ نارنجی م 1400/07/12         37,128,000                              –     40,469,520
REDMI 9c 32   س م 1400/07/12         34,840,000                              –     37,975,600
REDMI 9 64g   س آ م 1400/07/12         42,120,000                              –     45,910,800
REDMI 9 32g   م آ س 1400/07/12         37,648,000                              –     41,036,320
راهنمای خرید از رفاهستون
خدمات مشتریان
با رفاهستون
از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های ما‌ باخبر شوید:
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 9:30- 16 پنجشنبه: 9:30- 14
شماره تماس: 02833991425
آدرس ایمیل: refahestone@gmail.com
f822b108

استفاده از مطالب رفاهستون برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام رفاهستون و لینک به منبع بلامانع است.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
Open chat
چطور می تونم کمکتون بکنم؟
سلام،میتونم کمکتون کنم؟
حتما یک سری اطلاعات هستن که در طی خرید برات مبهم هستن، می تونی برای کسب اطلاع عدد 9 رو به 5000299558129 پیامک کن.