فریزر 2150W

یخچال ۷ فوت 1150S

یخچال 1150W

یخچال 5فوت سفید1100W

یخچال 5فوت سیلور1100S

یخچال R1150 کلاسیک

یخچال فریزر R2151 کلاسیک

یخچال فریزر تاپ مانت 3300S

یخچال فریزر تاپ مانت 3300SD

یخچال فریزر تاپ مانت3300W

یخچال فریزر دوقلو سیلور مدل STAR-RFS

یخچال فریزر دوقلو عرض 60 STAR-RFW سفید

یخچال فریزر کمبی 4300SD

یخچال فریزر کمبی 4300WD

یخچال فریزر سینجر مدل تاپ مانت 3300WD

یخچال فریزر STAR-RFEW درب چرم سفید

فریزر 2150S